Vedtekter

§ 1 FORENINGENS NAVN OG VIRKEOMRÅDE

Anárjohkleagi biras / Anarjokdalens velforening
Virkeområdet for foreningen er fra munningen av Anarjohka og oppover som avgrenses av Anarjokkas nedbørsfelt.

§ 2 FORMÅL

Anarjokdalen har i generasjoner vært et viktig område for næringsutøvelse rekreasjon og et naturlig samlingssted for dalens beboere og deres etterkommere.
Foreningen vil med bakgrunn i dette:

 • jobbe for trivsel og samhold blant medlemmene
 • jobbe for å styrke samarbeidet over grenseelva.
 • være initiativtaker og høringsinstans i saker som angår foreningens interesser.
 • Jobbe aktivt mot forsøpling, forurensing og ødeleggelser av naturen
 • jobbe for å ivareta naturen og naturressursene i dalen

§ 3 MEDLEMSKAP

 • Som medlemmer regnes de som har betaltmedlemskap. Medlemskapet betales for ett år av gangen.
 • Medlemskap kan opptas av beboere og tidligere beboeres etterkommere med familier  på norsk og fnsk side i dalen.
 • Medlemskap kan tegnes av familier eller enkeltpersoner, hvorav familiemedlemmer fra 16 år tegner selvstendig medlemskap.
 • Alle hytteeiere på norsk side i Anarjokdalen kan bli medlemmer, også de som ikke er etterkommere av noen som er fra dalen.
 • Et ordinært medlem har rett og plikt til å motta valg til de verv hvortil det velges av sin forening, men kan nekte å motta gjenvalg til vervet.
 • Medlemskap opphører dersom en person skriftlig melder seg ut, har latt være å betale medlemskontingent for ett år, eller ved manglende betaling av medlemskontingent for gjeldende år.

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøteperioden følger kalenderåret, og årsmøtet holdes innen mars med minst to ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker skal behandles på årsmøtet, skal være hos styret innen 1 uke før årsmøtet. Styret setter opp saksliste. Videre skal årsmøtet:

 • behandle styrets årsberetning
 • behandle regnskapet for siste år
 • behandle styrets forslag til budsjett
 • fastsette kontingent
 • behandle innkomne saker med styrets innstilling
 • foreta valg

Valg av styret skjer på den måten at leder og nestleder velges særskilt, mens resten av styret og varamedlemmene velges under ett. Styret velges for to år av gangen. For å få kontinuitet i styrets arbeid, velges tre styremedlemmer for ett år det første året. Ved hvert valg må det påses at ikke flere enn fre styremedlemmer trer ut av styret samtidig. Styret konstituerer selv sekretær, kasserer og styremedlemmer.

§ 5 STYRET

Styret er foreningens arbeidsutvalg og skal behandle alle løpende saker av betydning for foreningen.
Videre skal styret:

 • iverksette årsmøtevedtak
 • ha ansvar for all økonomisk virksomhet, herunder også budsjett og regnskap
 • føre medlemskartotek
 • forberede og legge fram saker til behandling på årsmøtet.

Styret består av 5 faste medlemmer og 3 varamedlemmer, med følgende sammensetning:

 • leder
 • nestleder
 • kasserer
 • sekretær
 • styremedlem
 • 3 varamedlemmer som innkalles i nummerert rekkefølge

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene har møtt. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Ekstra informasjon