Innkalling til årsmøte 2016

Anarjogaleagi biras/Anarjodalens velforening avholder årsmøte 26. februar 2016 kl. 18.00 på kantina/spisestue på Kapro i Karasjok.

 

Det vil bli servert kaffe, kake og frukt under møtet. Kl. 21.00 har vi fellesmiddag. Middag har vi bestilt på Kjells kafe men har ikke fått avklart det enda. Hvis det blir endring, så vil jeg komme tilbake til det i etterkant. 


  Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste og antall stemmeberettige.
2. Valg av møteleder/ordstyrer, møtereferent og 2 medlemmer for protokollunderskriving
3. Godkjenning av årsmelding for 2015
4. Godkjenning av regnskap for 2015
5. Budsjett for 2016
6. Godkjenning av årsplan og valg av arrangementsansvarlige
7. Brøyting av Anarjokveien på øversiden av Maridalen
8. Valg av veikomite
7. Innkomne saker jfr. vedtektene § 4 saker som medlemmene ønsker ksal behandles på årsmøte, skal være hos styret innen 1 uke før årsmøtet
8. Valg

Ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte.

Alle er stemmeberettiget på årsmøte når kontingent for 2016 er betalt. Kontingent betales til konto 7593 05 02138 eller at kontingenten betales på årsmøte. 

Ekstra informasjon