Ang. stenging av skuterløyper

Åpent brev til Fylkesmannen i Finnmark, politikere og administrasjonen i Karasjok kommune, Reindriftsadministrasjonen og brukere av løyper i Karasjok Kommune.

3. februar stengte fylkesmannen løype 10 mellom Gamehisávžegeažijeaggi og Iškurasjohka etter anmodning av RBD 13 v/Máhte Per Ándde siida inntil videre. Videre stengte Fylkesmannen i Finnmark den 10.februar løype 5 fra elva til Rohci og hele løype 17 etter anmodning fra Eeinbeitedistrikt 14A. Løype 17 går fra elva ved Badjenjarg til løpe 5 ved
Dakteroavve. Også denne stengingen er inntil videre. Begrunnelse for stengingene er vanskelige beiteforhold. Det er flere ting ved dette som er vanskelig å forstå.

Det er vanskelig å forstå at all stenging skjer “inntil videre”. Forskriften som hjemmel til å stenge løypene sier at det forbudet for motorferdsel kan gjelde i andre tidsrom enn 5.mai til 30.juni. Når det er snakk om tidsrom så er det en allmenn forståelse, også i ordbøker, at alle tidsrom har en start og en slutt. Begge RBD har vært i reindriften veldig lenge, og det overrasker at man ikke i løpet av alle driftsårene har skaffet seg en oppfatning av når området er ferdigbeitet, eller at reinen av andre grunner flyttes ut.

Det har tidligere vært fredning for reinbeite i visse områder i Finnmark. Store deler av løype 5 og løype 17 i sin helhet er innenfor området rundt Karasjok sentrum som har vært fredet. Denne fredningen er nå opphevet. Formålet med reinbeitefredningen var å bevare barskogen. Når denne fredningen nå ikke er der lenger, vil det automatisk utelukke resten av befolkningen i bruk av områdene?

Etter det man kjenner til er det allemannsretten som ble fjernet samtidig med stengingen av skuterløypene, siden også skigåere og turgåere blir instruert til å snu og komme seg vekk fra
dette populære turområdet sør for Karasjok sentrum. Det finnes ikke lovhjemmel for å fjerne allemannsretten, derfor brukes trusler og  sjikanering som virkemiddel. Hvorfor et område som tidligere har vært fredet for reinbeite nå blir stengt for all ferdsel, spesielt motorferdsel, er en av de tingene som er vanskelig å forstå. Nå er det vel kanskje vanskelig å kjenne til beiteforhold i områder som tidligere ikke har vært brukt til beiting, men mulig enda et tegn på at det ikke er plass til alle rein på vidda.

Det hevdes fra flere hold at antallet rein på vidda er langt over det beitegrunnlaget er, de som hevder det motsatte er reindriften selv. Dersom det er sant at det er for mange rein, er det rimelig at beiteforhold er vanskelige. Det som gjør det vanskelig å forstå er at de som driver i næringen ikke tar det innover seg, og at det derfor går utover uskyldig tredjepart.

Beitegrunnlaget i området som er stengt på løype 10 er stiller man seg også spørsmål om.. Løypa går langs elveleie og er for det meste myr og kratt. Det er vanskelig å forstå hvorfor reinen vil oppholde seg der. De som har vært i området som er stengt sier at det er lang mellom dyrene, om det i det hele tatt er observert dyr. Hvorfor løypa må være stengt når det i det hele tatt ikke oppholder seg rein i området er vanskelig å forstå.

Reinen bryr seg sjelden om motoriserte kjøretøy, hvilket alle erfarer også fra bilveier, men reinen setter større fart dersom noen kommer til fots eller på ski. Det forklarer kanskje at
allemammsretten fjernes, men desto mindre grunn til å sette forbud mot motorferdsel. Med samme logikk bør motorferdsel langs bilveier forbys, her er det mer trafikk og faktisk mer rein.

Løype 10 til Anarjok er blitt mye brukt av både de som er og har vært fastboende i Anarjok både på sommer og vinter. Ferdselsåren over fjellet har vært en hovedferdselsåre i mange
generasjoner før veien ble skikkelig utbygd. I de senere tider er løypa brukt av mange som vil tilbake til området av forskjellige grunner som rekreasjon, friluftsliv, sosiale treff mm. Løype 10 blir ofte valgt fremfor løype 6 siden løype 6 går langs Anarjohka med dels vanskelige/farlige områder. Spesielt i år har løype 6 vært farlig med lite snø og mye mildvær. Velforeningen har i lengre til jobbet for å få til en endring i løype 6 slik at løypa blir et fullgodt alternativ til løype 10, men også her møtes vi med motbør fra reindriften i form av lite samarbeidsvilje og trenering.

Vi i velforeningen vil henstille reindriften til å ta hensyn til andre som også vil ferdes i utmark slik at vi alle kan, uten unødige konflikter, nyte godt av naturen og eksisterende løypenett. Vi vil også oppfordre Reindriftsforvaltningen, Karasjok kommune og Fylkesmannen i Finnmark å ta hensyn til alle i kommunens befolkning som vil ferdes i utmark før en eventuell stenging, og dersom stenging er nødvendig: sette krav til fastsatte perioder for stenging, uavhengig av om forskrifter hjemler for forbud.  Karasjok kommune er for mange attraktivt på grunn av stor løypenett og stor fleksibilitet for bruk av  naturen. Motorferdselsloven pålegger allerede alle som ferdes i naturen om å være aktsom og hensynsfull for å unngå skade og ulempe for naturen og mennesker, derfor skal man ikke behøveå bruke forbud som virkemiddel for å gi naturen tilstrekkelig ro.

Ekstra informasjon