Innkalling til årsmøte 2012

Fredag 24.februar 2012 kl 19.00 på Biepmu

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmeberettige
 2. Valg av møteleder/ordstyrer, møtereferent og 2 medlemmer for protokollunderskriving
 3. Godkjenning av årsmelding 2011
 4. Godkjenning av regnskap 2011
 5. Godkjenning av årsplan og valg av arrangementsansvarlige
 6. Godkjenning av budsjett 2012
 7. Valg av verv for 2012
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Kasserer
  4. Revisor
  5. Varamedlemmer
  6. Valgkomite
 8. Innkomne saker
  1. Valg av intresserepresentanter til Finnmarskkommisjonens arbeid

Saker til årsmøtet sendes til styret senest 1 uke - 7 dager - før årsmøtet.
Velforeningen serverer middag til medlemmene fra 2011.

Styret

Ekstra informasjon