Protestskriv til miljøvernminister

Anárjokdalens Velforening/Anárjogaleagi Biras representerer alle de som har tilknytning til Anárjohkdalen, i Karasjok kommune, Finnmark. I fellesskap sender vi ut dette protestskrivet til miljøvernministeren slik at ytterligere maktovergrep mot den samiske befolkning blir forhindret.replica christian laboutin Replica Christian Louboutin black high heels christian louboutin knockoffs


 
 
 
Miljøvernminister Erik Solheim
Miljøverndepartementet
P.B. 8013 Dep.
N-0030 Oslo
 
Åpent brev – protestskriv - til

Miljøverndepartementet

Utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark.
 
Det er med dyp skuffelse vi er blitt kjent med at fylkesmannen i Finnmark, som vi anså som en støttespiller for oss fastboende samer, har godkjent verneplanene for Øvre Anárjohka nasjonalpark. Denne godkjennelsen ser vi på som et utilgivelig og stort svik mot alle oss som har jobbet, og hele tiden vært imot, enhver form for utvidelse av nasjonalparken. Avmaktsfølelsen er enorm for oss som er brukere av området, fordi vi nå blir skjøvet bort fra våre områder med makt. Grensene for verneområdet viser at våre mest brukte og viktige arealer kommer under vern.
 
Staten tvinger igjennom en utvidelse av nasjonalparken og oppretter et naturreservat, til tross for at samtlige 32 høringsinstanser har motsatt seg dette. Utvidelsesområdet ble riktignok noe redusert i forhold til det som var utgangspunktet, men de mest brukte og viktige hevdvunne områdene, og som vi mener vi har eiendomsrett over, blir nå en del av nasjonalparken og reservatet. Staten er i ferd med å gjøre et stort makovergrep overfor deler av den samiske befolkning, med overlegg.
 
Vi viser til kart over den foreslåtte utvidelsen av Øvre Anárjohka nasjonalpark og naturreservatet, og krever at grensene omgjøres til slik vi har markert dem.
 
Vi vil med dette skriv be Miljøverdepartementet om å omgjøre grensene i;
 
-          området i Goršjohka; fra Goršjohkluhppu/Masuorbmi til Rávotjohka, og
-     fjerne foreslått vern av en utstikkerbit av område ved   Goršjohkluhppu ,
      (jfr. kart), og
-      området; Mátošjávri og Ráitejávri , som er foreslått til naturreservat (jfr kart).
 
Vi henstiller miljøvernministeren på det sterkeste at han  hindrer et historisk maktovergrep overfor samer som i generasjoner har vært brukere av områdene. Miljøverndepartementet har fortsatt full anledning til å hindre dette overgrepet.
 
Vi viser også til vår høringsuttalelse, hvor de  overfornevnte områder spesielt blir beskrevet som uerstattelige. Generasjoners bruk har gjort områdene til våre.
 
Goršjohkdalen er framhevet som særdeles viktig område for matauk; fiske, jakt og bærsanking. Vern utelukker lokalbefolkningens bruk av tradisjonelle ferdselsårer på land, ved liten vannføring i elva. Den foreslåtte vernebiten ved Goršjohkluhppu, mener vi føyer seg i rekken av merkverdige verneforslag. Lokalbefolkningen tolker at denne biten vern med overlegg er grensesatt slik, for å hindre  lokalbefolkningens tilgang til multemyrene og fiskeplassene øverst i området.
 
Ráitejávri og Máttošjávri er i generasjoner brukt til notfiske og matauk og er nå, til vår store fortvilelse, foreslått som en del av et naturreservat. I den senere tid har også Anájohkdalens Velforening brukt Ráitejávri området som opplæringssted for videreføring av kulturtradisjoner, blant annet i notfiske og behandling av sik, gjedde og abbor. Ráitejávri er ikke tilknyttet lakseførende elv. Tilsvarende vann med nevnte fiskeslag finnes ikke i Anárjohka, for oss. Dette tapet anser vi som svært vanskelig å akseptere.
Naturreservat, som er den strengeste form for vern, frarøver oss muligheten til videreføring av vår særegne og viktige kulturtradisjon. Vi har ingen forståelse for plasseringen av naturreservatet, da områder med denne type skog på sandgrunn finnes i hele Anárjohkdalen. Området tilfredsstiller på ingen måte de krav som stilles til et naturreservat er er ikke unikt og uberørt, da der også ergjennomført tynningshogst av furu.
 
Vi nekter å godta at staten innskrenker og fratar oss rettigheter. Det skal ikke være slik i dagens Norge, at vi fortsatt må kjempe for at vår kultur og levesett skal overleve. Samenes historie gjennom tidene burde være en påminnelse om dette for våre regjerende myndigheter.
 
 
Anárjohka, den 12.11.2010
for Anárjokdalens Velforening/Anárjogaleagi Biras
 
 
Ole Georg Balto
(sign.) leder
 
Adresse:
Myreng
9730 Karasjok/Kárášjohka
tlf.95 73 24 24
 
 
Kopi sendes:
Karasjok kommune – Kárášjoga gielda
Kautokeino kommune – Guovdageainnu suohkan
Sametinget – Sámediggi i Norge, Sverige og Finnland
Finnmark fylkeskommune – Finnmárkku fylkkagielda
Finnmarkseiendommen – Finnmárkku Opmodat
Áŋŋel/Áŋŋeli Grunneierforening
Karasjok Elgjegerforening – Kárášjoga ealgabivdiid searvi
Politiske partier i Karasjok - politihkkálaš bellodagat Kárášjogas
Stortinget - Stuorradiggi
Miljøverndepartementet – Suodjalus dep.
Hans kongelige høyhet – gonagas Harald
Media

 

 

 


For å nyte livet fullt ut er det betydelig å være sunn. Hvordan kan medisiner bidra deg? Det finnes variant effektive behandlingsalternativer tilgjengelig i fjor. Mange amerikanske statsborgere spør om "http://viagra-norge.biz/billig-viagra.html". Planlegger du å kjøpe medisiner, som Viagra, online? Hvilken legemidlet behandler mannlig impotens? Hva er den beste informasjonen du må vurdere om "spare penger på Viagra"? Ikke glem, tenk på "Billig Viagra". Selv om sex ikke er avgjørende for god helse, er det tydeligvis bra for deg. Ikke hold utdaterte rettsmidler. Ta Viagra til din lokale apotekets butikk som vil avhende dem for deg.

Ekstra informasjon