0 - Alternativet

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag til nye verneforskrifter for eksisterende Øvre Anárjohka nasjonalpark og forslag til ny utvidet del.

designer shoe imitations cheap christian louboutin christian louboutin fauxs on red sole slingbacks

Anárjogaleagi Biras/ Anarjokdalens Velforening ble stiftet i 1993 og er en interesseorganisasjon for dalens beboere og deres etterkommere.

Foreningens formål er ifølge foreningens vedtekter § 2 blant annet å jobbe for trivsel og samhold og å ivareta naturen og naturressursene i dalen og aktivt jobbe mot forsøpling, forurensing og ødeleggelse av naturen.

Anárjogaleagi Biras/ Anarjokdalens Velforening

  • går enstemmig inn for 0-alternativet og støtter flertallets forslag som går imot ytterligere vern av våre områder.
  • støtter forslaget til flertallet i utvalget når det gjelder nye forskrifter til eksisterende nasjonalpark.
  • der hvor det er flere forslag til tekst støtter Velforeningen flertallet sitt forslag.

Anárjogaleagi Biras/ Anarjokdalens Velforening viser til ILO konvensjonen nr. 169, som Norge har ratifisert, og som forplikter Norge til å anerkjenne og respektere sitt urfolks forhold til sine landområder.

Anárjogaleagi Biras/ Anarjokdalens vil sterkt presisere at eiendomsforholdene til de foreslåtte verneområdene ikke er klarlagt. Viser til Finnmarksloven, hvor det står det at staten kan verne områder som Finnmarkseiendommen eier. Da eiendomsforholdene ennå ikke er rettsmessig kartlagt, kan ikke disse områdene vernes.

Anárjogaleagi Biras/ Anarjokdalens Velforening vil orientere om at vi jobber med krav om eiendomsrett til Anárjohk- og Gorsjohkdalen. Dette kravet vil bli sendt til Finnmarkskommisjonen innen utgangen av 2010.

Karasjok, den 06.09.2010

For Anárjogaleagi Biras/ Anarjokdalens Velforening

 

Ole Georg Balto Kjell Magne Grønnli Gudrun Balto

Leder nestleder sekretær

Olaug Larsson Terje Østby
kasserer styremedlem

 

Ekstra informasjon